Kacheek Species Weapons

Here are all of the available weapons for the Kacheek species.

<- Back to List of Species


Golden Full Kacheek Armour

K-bomb

Kacheek Chrome Helmet

Kacheek Extinguisher

Kacheek Fire Cannon

Kacheek Flour

Kacheek Ice Cannon

Kacheek Inviso-cloth

Kacheek Life Potion

Kacheek Pebble Lobber

Kacheek Plunger

Oaken Kacheek Helm

Oaken Kacheek Shield

Oaken Kacheek Sword

Oaken Kacheek Wand

Silver Kacheek Armour